سرفصل دوره آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات     مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه

محتوای آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

-    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

-    مدیریت در فروش موسسات    آژانس های مسافرتی  هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

-    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...)

-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

-    مهارتهای مدیریت انگیزه در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    زبان بدن

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

-    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
-        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته
-        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
-        مدیریت اعتراضات مشتریان موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته
-        نکات مهم برای جذب مشتری موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

-    10 نقطه کور فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    10 اشتباه فروش  و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

-    تکنیک های فروش تلفنی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    پیگیری و ارزیابی فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    چاشنی های فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    فروش خلاق در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

کارگاه

-    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

استاد : علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 13 عنوان کتاب تخصصی

 دارای بیش از 13 سال تجربه اجرایی

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

دوره های آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   ویژه آموزشگاه ها و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

همایش بازاریابی و فروش در   خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    و خدمات  وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

بازاریابی خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   ، بازاریابی و فروش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

محتوای آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

-    اصول مدیریت بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

-    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

-    مدیریت آمیخته بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   

-    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   

-    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

-    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

-    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات  وابسته

-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت مشتریان در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های ارتباطی با مشتریان در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های ارایه پروموشن در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های جذب و حفظ مشتری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت بازارگرمی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت بازارسازی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت بازار سنجی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت بازاریابی مویرگی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری

-    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های تحقیقات بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   

-    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    تولید شده

-    ·        شناخت تقسیمات بازار در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

-    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

 

کارگاه

-    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

استاد : علی خویه www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 13 عنوان کتاب تخصصی

بیش از 13 سال تجربه اجرایی

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 

حوزه آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

محتوای آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و خدمات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

-    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

-    مدیریت در فروش موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

-    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...)

-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

-    مهارتهای مدیریت انگیزه در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    زبان بدن

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

-    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
-        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته
-        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
-        مدیریت اعتراضات مشتریان موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته
-        نکات مهم برای جذب مشتری موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

-    10 نقطه کور فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    10 اشتباه فروش  و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

-    تکنیک های فروش تلفنی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    پیگیری و ارزیابی فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    چاشنی های فروش در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    فروش خلاق در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

کارگاه

-    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

استاد : علی خویه www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 13 عنوان کتاب تخصصی

بیش از 13 سال تجربه اجرایی

 

 

  

 

سرفصل دوره آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   کاربردی

مدیریت برند در موسسات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته 

مدیریت برند در موسسات آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

09372991608

www.khooyeh.com

حوزه آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

محتوای آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری  

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    اصول برند سازی حرفه ای در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

ارتقای بینش و نگرش

-    تفکر برند  در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    تعریف جدید اصول مدیریت برند

-    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

-    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

-    مهارتهای برند سازی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت برند داری در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت برند شناسی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

-    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

-    مهندسی ارزش برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت تحقیقات برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت حفظ برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت کنترل برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت هویت سازی برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    مهارت شخصیت سازی برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-     معاینه فنی برند در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    سبگ های برندسازی در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     و خدمات  وابسته

-    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

-    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

 

 

مدرس دوره

مهندس علی خویه

09122991608www.khooyeh.com 

    www.alikhooyeh.blogfa.com

  www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

استاد علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش

- بیش از 13سال تجربه اجرایی،

 مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،

عضو انجمن های ملی و بین المللی،

ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی،

 همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،

 ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی،

سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف،

سخنران برتر ده ها سمینار،

 مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی،

 مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و ....... و  . . . . .....

نمونه هایی از کارگاه های آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری   www.alikhooyeh.blogfa.com

 ...........................................................................................

 

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری    و خدمات  وابسته
اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار موسسات    آژانس های مسافرتی  ، هواپیمایی  و گردشگری     بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است.

/ 0 نظر / 12 بازدید