عناوین و سرفصل دروه های آموزشی تخصصی ویژه آموزش سازمان ها ارائ

 

بسمه تعالی

 

 

 

عناوین و سرفصل دروه های آموزشی تخصصی  ویژه  آموزش سازمان ها

 

 

 

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با 16 سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :       فرایند  نیازسنجی آموزشی  ( آموزش های سازمانی )

 

       کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                     شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : توانایی بکارگیری تکنیک های نیازسنجی آموزشی برای تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل

 

 

هدف جزیی دوره : توانایی بکارگیری تکنیک های نیازسنجی آموزشی برای تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل در حیطه مهارتی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

-  فرم های مورد نیاز نیازسنجی آموزشی بر اساس تکنیک مورد استفاده  طراحی نمایند - جلسات کمیته نیازسنجی آموزشی را برنامه ریزی و مدیریت کنند  – شرایط احراز مشاغل ، شرح وظایف و استانداردهای مهارت هر شغل رابا همکاری تیم نیازسنجی تعیین نمایند.

 

سرفصل دوره :

 

ردیف

محتوای دوره

مدت :  8 ساعت

تئوری

عملی

1

ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها

5/0

 

2

آشنایی کلی با فرایند های آموزش

5/0

 

3

مفاهیم اولیه در آموزش منابع انسانی

5/0

 

4

انواع نیازسنجی آموزشی از نظر کاربرد

5/0

 

5

الگوهای نیازسنجی آموزشی

5/3

 

6

نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند نیازسنجی آموزشی

 

1

7

کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی

 

5/1

 

 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی - کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با 16 سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

 

عنوان دوره آموزشی :        فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشی استراتژیک ( آموزش های سازمانی )

 

       کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                     شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با فرایند طراحی برنامه های آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایند طراحی برنامه های آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف

محتوای دوره

مدت دوره :  8 ساعت

تئوری

عملی

1

ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها

1

 

2

آشنایی کلی با فرایند های آموزش

5/0

 

3

تفاوت های برنامه ریزی سنتی با برنامه ریزی استراتژیک

5/0

 

4

اصول نگارش اهداف کلی ، جزئی و رفتاری دوره های آموزشی

1

 

5

نحوه تدوین سرفصل دوره های آموزشی

1

 

6

ارزیابی پیمانکاران آموزشی

1

 

7

نحوه تدوین شاخص های آموزشی

1

 

8

کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی

1

 

9

 نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند برنامه ریزی آموزشی

1

 

 

 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی - کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با 16 سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        فرایند ارزشیابی و اثربخشی آموزش های سازمانی

 

       کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با فرایندهای آموزش                    شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف

محتوای دوره

مدت دوره :  8 ساعت

تئوری

عملی

1

ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها

5/0

 

2

آشنایی کلی با فرایند های آموزش

1

 

3

مفهوم ارزشیابی  و سنجش اثربخشی آموزشی

5/0

 

4

تفاوت های  ارزیابی و ارزشیابی آموزشی

5/0

 

5

متدولوژی های سنجش اثربخشی آموزش

5/0

 

6

مدل های مختلف اثربخشی آموزشی

2

 

7

شاخص های اثربخشی آموزشی

1

 

8

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

1

 

9

نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند اثربخشی آموزشی

1

 

 

 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی - کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با 16 سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        نحوه محاسبه نرخ اثربخشی آموزش های سازمانی ( ROI )

 

       کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با فرایندهای آموزش                    شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف

محتوای دوره

مدت دوره :  8 ساعت

تئوری

عملی

1

ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها

5/0

 

2

آشنایی کلی با فرایند های آموزش

1

 

3

شاخص های اثربخشی آموزشی

5/0

 

4

تشریح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

5/0

 

5

         اهداف استفاده از ROI  در آموزش

5/0

 

6

            اقدامات اولیه برای محاسبه ROI

1

 

7

محاسبه هزینه های آموزش

5/1

 

8

محاسبه منافع آموزش

5/1

 

9

           مشکلات محاسبه ROI   در آموزش

1

 

 

 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی - کارگاهی

 

 

توصیه های ویژه :  شرکت کنندگان می بایست  کاملاً، با فرایندهای آموزش آشنا باشند .

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق فعالیت کلاسی تعیین می گردد )

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        ابزارهای مدیریت موثر در آموزش های سازمانی بر اساس استانداردهای بین المللی

 

       کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با TRAINING                   شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش  در حیطه دانش و نگرش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

-  با فرایندهای علمی آموزش  آشنا شده و دیدگاه جدیدی نسبت به آنها کسب کنند – فرایند نیازسنجی آموزشی را بر اساس شرایط سازمان تعیین و برای مشاغل خود انجام دهند  – فرایند برنامه ریزی آموزشی ، اجرای اموزش و اثربخشی آموزشی را بطور علمی اجرا نمایند .

سرفصل دوره :

 

ردیف

محتوای دوره

مدت دوره :  16 ساعت

تئوری

عملی

1

ضرورت و اهمیت آموزش های سازمانی

1

 

2

آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی در زمینه آموزش های سازمانی

1

 

3

متدولوژی های نوین نیازسنجی آموزشی

3

 

4

شیوه های طراحی و برنامه ریزی آموزشی استراتژیک

3

 

5

نقش اجرای موثر آموزش های سازمانی در اثربخشی برنامه های آموزشی

2

 

6

تکنیک های طراحی نظام ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی

2

 

7

مانیتورینگ و پایش فرایند های آموزشی

5/0

 

8

نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایندهای آموزشی

2

 

9

کارگاه آموزشی بر اساس محتوای ارائه شده

5/1

 

 

 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی - کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با 16 سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  از طریق پیش آزمون و پس آزمون

 

 

عنوان دوره آموزشی :        مبانی ، تشریح الزامات  و مستند سازی استاندارد ISO 10015 -1999  

 

       کد دوره :                           &n

/ 0 نظر / 62 بازدید