مسئولیت مدیر فروش:

مسئولیت مدیر فروش:

مسئولیت مدیرحوزه ی فروش در قبال مشتری های کلیدی بستگی به نوع شرکت دارد. به طور کلی این مسئولیت دوگونه است:

1)مسئولیت مستقیم: مدیرشخصاً مسئولیت فروش وبسط وگسترش مشتری های مهم در منطقه یا ناحیه رابه عهده دارد. هیچ فروشنده ی دیگری دراین کار درگیر نیست.

2)مسئولیت غیرمستقیم: یکی ازنمایندگان فروش مستقیماً درقبال مشتری مسئول است.

/ 0 نظر / 205 بازدید