سرفصل دوره آموزشی و کاربردی مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آموزشی

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات  آموزشی 

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی 

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

-    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

-    مدیریت در فروش موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

-    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...)

-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

-    مهارتهای مدیریت انگیزه در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    زبان بدن

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

-    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
-        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
-        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
-        مدیریت اعتراضات مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
-        نکات مهم برای جذب مشتری موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

-    10 نقطه کور فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    10 اشتباه فروش  و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

-    تکنیک های فروش تلفنی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    پیگیری و ارزیابی فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    چاشنی های فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

-    فروش خلاق در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

کارگاه

-    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

/ 0 نظر / 22 بازدید