بسته آموزشی مدیریت و مهندسی فروش

بسته آموزشی مدیریت و مهندسی فروش

فیلم عکس اسلاید مقاله سخنرانی سمینار و ....

آنچه از فروش به طور اجرایی و عملی خواهید آموخت

مدیریت و مهندسی فروش

فروش خود را افزایش دهید

یک فروشنده حرفه ای شوید

تعاریف اهمیت و ضرورت مهندسی فروش

منشور فروش

شاخص های مهندسی فروش

تکنیک های مهندسی فروش

مهندس فروش و مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای مهندسی فروش

تکنیک های ضد خطا در فروش

10 نقطه کور فروش

10 اشتباه فروش

مهندسی فروش در چند بازار جهانی

10 تکنیک مهندسی فروش

رفتار خریداران در مهندسی فروش

تکنیک های ارتباطی در فروش مدرن

10 تکنیک فروش خلاق

10 تاکتیک فروش خلاق

10 استرات‍ژی فروش خلاق

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

10 تکنیک قیمت گذاری خلاق

10 تکنیک خلاق جذب مشتریان

دام ها و کابوس های فروشندگان

10 تکنیک تبلیغات خلاق

مدیریت محصولات و خدمات خلاقانه

قیمت گذاری خلاق

- مشتری‌مداری خلاق

فنون خلاقانه جذب مشتری

انواع خلاقیت در بازاریابی و فروش

a.       خلاقیت تغییری – بازاریابی تغییر

b.      خلاقیت ایجادی یا ساختنی – بازاریابی سازه ای

c.       خلاقیت دگرگونی – بازاریابی دگرگونی

d.      خلاقیت ارتباطی- بازاریابی ارتباطی

e.      خلاقیت جانشینی- بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.       خلاقیت ترکیبی – بازاریاب ترکیبی

h.      خلاقیت تنظیمی- بازاریابی تنظیمی

i.         خلاقیت معکوس- بازاریابی معکوس

j.        خلاقیت تراوش- بازاریابی تراوشی

k.       خلاقیت جذب – بازاریابی جذبی

l.         خلاقیت نفوذ – بازاریابی نفوذی

m.    خلاقیت چند بعدی- بازاریابی چند بعدی

سبک های فروش

بازارسازی خلاق

بازارگرمی خلاق

گفتار درمانی فروش

تکنیک شنیدن موثر

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در فروش

رواندرمانی مشتریان

تکنیک های قیمت کذاری روانشناسی

فروش روانشناسانه

روانسازی فروش با تکنیک های روانشناسی

10 اصل جذب مشتریان بیشتر

10 اصل فروش آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی فروش

رفتار شناسی مشتریان

 

انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها

و...

 

09372991608

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

khooyehali@yahoo.com

info@khooyeh.com

 

/ 0 نظر / 20 بازدید