مجموعه فرم های آموزشی

مجموعه فرم های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های نیازسنجی آموزشی

 

تجزیه و تحلیل وظایف اصلی

فرم شماره 1

 

واحد سازمانی :                                                           عنوان شغل:                                                        

 

 شرایط احراز شغل : ( 1 - تحصیلات :                      2- تجربه :                    3- سابقه خدمت :                )  

 

تعریف شغل ( 7 تا 9 کلمه کلیدی )  :

 

کد وظیفه

وظایف اصلی شغل(Duties  )

D1

 

 

D2

 

/ 0 نظر / 25 بازدید